لامپ 80وات های پاورمهتابی

جدول مشخصات
80W توان
220V ولتاژ ورودی
50/60Hz فرکانس
630A جریان
0.5 ضریب توان
4500 Im شار نوری مهتابی
300-145mm سایز لامپ
20000hrs طول عمر
<80 شاخص نمود رنگ
220 زاویه تابش
865/778 کد نورسنجی آفتابی
COS Ф >0.9 ضریب جابه جایی
L.70/F50 Lx/Fy