لامپ 7 وات اشکی مهتابی

جدول مشخصات
7W توان
220V ولتاژورودی
50/60Hz فرکانس
55A جریان
0.5 ضریب توان
560 lm شار نوری مهتابی
108.5-37.6mm سایز لامپ
20000hrs طول عمر
<80 شاخص نمود رنگ
220 زاویه تابش
865/778 کد نورسنجی مهتابی
COS Ф >0.7 ضریب جابجایی
L70/F50 Lx-Fy