لامپ حبابی سبز

جدول مشخصات
1OW توان
220V ولتاژورودی
50/60Hz فرکانس
90A جریان
0.5 ضریب توان
810 lm شار نوری مهتابی
60-118mm سایز لامپ
20000hrs طول عمر
<80 شاخص نمود رنگ
220 زاویه تابش
865/778 کد نورسنجی مهتابی
COS Ф >0.7 ضریب جابجایی
L70/F50 Lx-Fy